Sport Nutrition | Get your Nutrition right !

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemeen 
ETS Joye S.A. behoudt zich het recht om naar eigen goedkeuring en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden en/of prijzen te wijzigen dan wel de actie te beëindigen of te onderbreken. 
Hieronder vallen ook situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden.
Voor alle acties geldt zolang de voorraad strekt.  

ARTIKEL 1

Onze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze verkopen in het kader van onze site www.sport-nutrition.be. Onze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen ten aller tijde worden aangepast. Neem kennis van onze verkoopsvoorwaarden vooraleer een aankoop te doen. Deze voorwaarden zijn van toepassing van de dag van uw aankoop zonder enig retroactief effect op uw vorige aankopen. Wanneer U uw bestelling plaatst aanvaardt U onze algemene verkoopsvoorwaarden zonder enige reserve.

ARTIKEL 2

Sport Nutrition stelt een gamma van produkten voor op hun site www.sport-nutrition.be. Onder de vorm van technische fiches vindt u de karakteristieken weer alsook raadgevingen voor gebruik. De verkoper zelf is verantwoordelijk voor de keuze van het product dat hij koopt. Sport Nutrition biedt aan zijn clienteel een ruime keuze van voedingscomplementen en proteinen onder verschillende vormen aan. Het geheel van onze aangeboden produkten op onze site zijn door onze verschillende leveranciers onderworpen aan de Federale overheid van publieke gezondheid (veiligheid van de voedselketen en leefmilieu) en zijn onderworpen aan een nationale notificatie. Al onze produkten zijn gekend en voorzien van een NUT nummer, PL nummler of NUT/PL. Om te verhinderen dat er een tegenstrijdigheid is met het land van levering, eist Sport Nutrition van zijn klanten dat ze er zich van moeten verzekeren dat hun bestelling enkel produkten bevat die toegelaten zijn door de wetgeving van hun land. Sport-Nutrition weerlegt alle verantwoordelijkheid aangaande het gebruik van goederen in het buitenland. De informatie en de raadgevingen van www.sport-nutrition.be aangaande hun produkten zijn er enkel ter informatie zonder enig engagement. De voedingssuplementen hebben als doel om U te helpen in uw algemene gezondheidstoestand. In geval van twijfel raden wij U aan uw arts te raadplegen. De voedingssupplementen mogen niet beschouwd worden als middel om ziektes op te sporen, te behandelen of te genezen. Bij geval van twijfel steeds uw arts raadplegen.

ARTIKEL 3

Sport Nutrition kan niet als verantwoordelijke aanzien worden voor een overmatig of verkeerdelijk gebruik, evennens voor de combinatie met andere produkten of het gebruik van produkten die over datum zijn. Sport Nutrition of één van zijn werknemers kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de eventuele gevolgen van de verstrekte informatie.

ARTIKEL 4

De verkoper ontvangt van Sport Nutrition een bevestiging van zijn bestelling nadat deze door hem werd bevestigd. Vanaf het moment dat de bestelling is goedgekeurd door Sport Nutrition kan deze niet meer worden geannuleerd, of enkel met onze goedkeuring binnen de 14 dagen volgend op de verkoop zoals vastgelegd in de Code van Verkoop. U mag het produkt retour sturen tijdens deze periode en moet vergezeld zijn van een kopij van de faktuur. Wij bedanken U om de gedoeren terug te sturen via aangetekend schrijven of met postopvolging en eveneens een verzekering te nemen voor de waarde van het product bij de transportfirma. Dit is noodzakelijk bij het verloren gaan of schade aan het product door hun diensten. In elk geval zijn de kosten van de retour ten laste van de klant. De zendingen met port betaald door bestemmeling of tegen betaling zullen worden geweigerd. De produkten die open gedaan warden, beschadigd of bevuild door de klant zullen nooit worden teruggenomen of terugbetaald. Enkel produkten in nieuw staat en volledig, in hun originele verpakking worden aanvaard. Ingeval van veelvuldige retours, behoudt Sport Nutrition het recht om de volgende bestellingen te weigeren.

ARTIKEL 5

De vermelde prijzen op www.sport-nutrition.be zijn in Euro en inclusief taxen, maar wel zonder leveringskosten. De eventuele leveringskosten zijn afhankelijk van de gekozen leveroptie en worden als extra berekend en weergegeven op het einde van de bestelling. Onze prijzen zijn onderhevig op elk moment aan wijzigingen. De promoties en kortingen die van toepassing zijn op de site zijn enkel van toepassing op www.sport-nutrition.be en niet cumuleerbaar met de voordelen van in een boetiek. Iedere afwijking op het voorgaande is onderhevig aan een schrijven en bevestiging door de directie. De levertermijnen zijn louter informatief, eventuele vertragingen geven geen recht aan de koper om de bestelling te annuleren, deze te weigeren of enig schadeclaim te eisen. De leveringskosten zijn ten laste van de koper en worden aangerekend. www.sport-nutrition.be is niet verantwoordelijk voor de eventuele vertragingen veroorzaakt door BPost.

ARTIKEL 6

www.sport-nutrition beschikt over beveiligde betalingsmogelijkheden. Bij ontvangst van uw betaling, word uw bestelling behandeld en ingepakt. De bestellingen worden geleverd via Post. In geval van afwezigheid tijdens de levering, zal er een bericht van levering worden achtergelaten. De levertermijnen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde produkten (uitgedrukt in werkdagen) en zijn van toepassing vanaf de bevestiging van uw bestelling. De levering heeft plaats, in Belgïe, tussen de 24-48 uren (werkdagen). Dat is een gemiddelde, geen vaste regel.

ARTIKEL 7

De geleverde goederen zijn eigendom van Sport Nutrition tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. De overgang van de produkten van eigenaar zal pas gebeuren wanneer de volledige betaling is uitgevoerd en dit ongacht de leveringsdatum. Vanaf de levering, zijn de produkten onder de verazntwoordelijkheid van de koper, die vanaf dan de eventuele verbonden risicos, verliezen of beschadingen zelf draagt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, behalve anders vermeld, om in te staan voor de kosten en risicos van de verkochte goederen. Ingeval van schade of onvolledigheid, is het noodzakelijk dat de klant de vaststelling noteerd op de leverbon en zijn reserve bevestigd binnen de 2 dagen per aangetekend schrijven aan de transportfirma en het bedrijf. Geen enkele klacht zal aanvaard worden bij het niet naleven van deze formaliteiten.

ARTIKEL 8

De Rechtbank van Koophandel van Brussel is de enige bevoegde in geval van enig geschil of contestatie verbonden aan de opmaak of uitvoering van de bestelling.

ARTIKEL 9

De voorgestelde algemene verkoopsvoorwaarden alsook de tariefen zijn door de klant gekend en aanvaard, hij verklaart deze te hebben gelezen en goedgekeurd. Hij ziet af om gebruik te maken van enig tegenstrijdig document of zijn eigen verkoopsvoorwaarden. De voorgestelde verkoopsvoorwaarden kunnen op ieder moment en zonder aankondiging worden aangepast door Sport Nutrition, de wijzigingen zijn dan geldig op al de nieuwe bestellingen. Alle banktransacties worden uitgevoerd via een online beveiligd betalingssysteem van het betalingsbedrijf Mollie wanneer de klant betaald via kredietkaart of debitkaart.

ARTIKEL 10

Sport Nutrition verbindt er zich toe om uw persoonlijke gegevens aan niemand door te geven. Sport Nutrition verkoopt niet of wisselt geen enkel gegeven van zijn klanten aan commerciële partners. Mocht U een schrijven krijgen of gecontacteerd worden door een person of bedrijf die beweert U gegevens te hebben verkregen via Sport Nutrition gelieve ons hiervan zo snel mogelijk te informeren. Sport Nutrition en zijn internet site www.sport-nutrition.be doet er alles aan om zich zo efficient mogelijk te verweren tegen elke vorm van informatica piratage. Om een account aan te maken op www.sport-nutrition.be en een bestelling te plaatsen, moet u ons tenminste un naam, voornaam, fakturatieadres, leveradres, telefoonnummer en e-mailadres communiceren. Om beveiligde betalingen via de bedrijven uit te voeren moet U ons de informatie van un bankkaart of bankrekening doorgeven (lees ons privacybeleid voor meer informatie).

ARTIKEL 11

Sport Nutrition verbindt er zich toe dat alle vertrouwelijke informatie en bescherming van het privéleven als vertrouwelijke informatie wordt gebruikt. Als gevolg daarvan, zoals de wet van informatica en vrijheid van 6 januari 1979 voorziet, heeft de klant recht van toegang, aanpassing of kan zich verzetten aangaande zijn persoonlijke gegevens. Daarentegen, Sport Nutrition mag statische gegevens en algemene demografische gegevens van de klant en van zijn activiteiten vrijgeven, dewelke niet de diensten, produkten of de website van Sport Nutrition identifieert. Sport Nutrition respecteert strict het privéleven van zijn gebruikers en klanten zoals de wet over de bescherming van vrijheid en privé leven het voorschrijft. Sport Nutrition behoudt zich het recht om zijn klanten te informeren via mail over de evolutie van zijn diensten en commerciele acties. De klant heeft de mogelijkheid om deze inschrijving te verwijderen. Geen enkele informatie van de klant zal in dat geval bewaard worden. Sport Nutrition gebruikt de persoonlijke informatie van de klant, die verworven werden bij de inschrijving om gebruik te kunnen maken van de diensten van Sport Nutrition. In geval van wettelijke bepaling waar er absoluut akkoord moet zijn van de klant aangaande de communicatie van zijn gegevens, kan deze bij zijn inschrijving weigeren om deze te geven. Het gegeven akkoord door de klant kan op elk moment worden ingetrokken door het sturen van een mail aan de klantendienst. Wanneer U betaalt via bankkaart, word U gevraagd om ons uw nummer van de kaart en geldigheidsdatum door te geven. Verschillende toegangen aan toegangservers worden uitgevoerd om fraude en misbruik tegen te gaan. Hiervoor is de server in gecrypteerde modus en alle overgebrachte informatie is gecodeerd (protocol SSL). Niets wordt duidelijk weergegeven op het netwerk. Wij gaan pas over tot het ontvangen van de betaling wanneer uw product wordt verzonden. Wij behouden ons het recht om een bestelling van een klant te annuleren indien er een conflict is met deze klant omwille van een vorige betaling van een bestelling. De geleverde produkten blijven onze eigendom zolang de volledige betaling niet is uitgevoerd. Deze reserve van eigendom maakt niet deel uit van de risicos die aan het vervoer hiervan verbonden zijn, deze zijn ten laste van de transporteur vanop het moment deze worden opgehaald in ons depot. De klant beschikt over een termijn van 7 dagen (vanaf ontvangst van de goederen) om zich terug te trekken (Art L 121-20 van de consumptiewet). In geval van aanvraag van omruiling of teruggave, moet de klant het artikel in originele verpakking, volledig op het volgende adres van het bedrijf terugsturen, deze zal worden gecommuniceerd aan de klant op simpele aanvraag. In geval van uitvoering van het recht op terugtrekking, garanderen wij U de terugbetaling of omruiling van de produkten die niet voldoen aan uw bestelling ( beschadigd of niet conform) alsook de verzendkosten, de terugstuurkosten worden niet vergoed. Indien u een omruiling aanvraagt om persoonlijke redenen of overmate besteld hebt dan zijn al de transportkosten ter uwe laste. Opgelet, in geval van een terugzending door een verkeerdelijk opgegeven leveradres door U op de on line bestelbon (of dat de Post er niet in geslaagd is U te vinden) of doordat U vergeten bent uw colli op tijd af te halen op een postkantoor nadat de postbode is langsgeweest op de 15 dagen hierop volgend, zal U moeten instaan voor het betalen van een extra kost. In geval dat U wenst uw bestelling te annuleren voordat uw bestelling is bevestigd door ons zal u volledig worden terugbetaald.